fejléc

VINCÉS IMAKÖNYV

 

 1. Imák napközben

 

Elmélkedés előtt (egyénileg)

 

A hit, remény és szeretet felindítása

 

Ó Istenem, hiszek benned, mert te vagy az örök Igazság.

Ó Istenem, bízom benned, mert te végtelenül irgalmas vagy.

Ó Istenem, szeretlek, mert te magad vagy a Jóság és Szeretet.

 

vagy:

 

Istenem, szilárdan hiszem kinyilatkoztatott igazságaidat, melyeket Egyházad által tanítasz nekünk, mert Te tévedhetetlen vagy és Benned sosem csalatkozhatunk.

Istenem, szilárdan hiszem, hogy Jézus Krisztus érdemeiért még ezen a földön megadsz nekem minden szükséges kegyelmet és a Mennyben az örök boldogságot, mert ezt Te ígérted meg, aki végtelenül hűséges vagy ígéreteidhez.

Istenem, teljes szívemből és mindenek fölött szeretlek, mert végtelenül jó vagy. Irántad való szeretetből úgy szeretem felebarátaimat, mint önmagamat.

 

 

REGGELI IMA UTÁN

 

 1. Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát,
 2. És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.

Üdvözlégy, Mária...

V.        Íme, az Úrnak szolgálóleánya,

 1. Legyen nekem a te igéd szerint.

Üdvözlégy, Mária...

V.        És az Ige testté lőn,

 1. És miköztünk lakozék.

Üdvözlégy, Mária...
V.        Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!

 1. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

 

Könyörögjünk!

Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

Húsvéti időben:

 

Mennynek Királyné asszonya,

Örülj szép szűz, Alleluja!

Mert, kit méhedben hordozni méltó voltál,

Alleluja!

Amint megmondotta vala,

Föltámadott, Alleluja!

Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket,

Alleluja!

 

 1. Örülj és örvendezz Szűz Mária! Alleluja!
 2. Mert valóban feltámadott az Úr! Alleluja!

 

Könyörögjünk!

Istenünk, te egyszülött Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add, kérünk, hogy az ő szent Anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe. Krisztus, ami urunk által.

Ámen.

 

 1. Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária.
 2. Könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk. – 3x
 3. Szent József – könyörögj érettünk.

Szent Vince – könyörögj érettünk.

(a nap szentje) – könyörögj érettünk.

 

 

 1. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
 2. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

 

Déli imádságok

 

 1. Jöjj el, Szentlélek Úristen,
 2. töltsd be híveid szívét, és gyullaszd fel bennük szereteted tüzét!
 3. Küld el Lelkedet, és minden új életre kel!
 4. És megújul a föld színe.
 5. Könyörögjünk!

Istenünk, te híveid szívét a Szentlélek felvilágosításával oktatod. Engedd, kérünk, hogy ugyanazon Szentlélek kegyelmével a jót megismerjük, és az ő vigasztalásának mindenkor örvendezhessünk. Krisztus, a mi urunk által.

 1. Ámen.

 

Rövid lelkiismeret-vizsgálat („Particolare examen”)

Az Úr angyala

 

 1. A mélységből kiáltok Uram hozzád, Istenem figyelj a szómra!
 2. Fordulj felém, és hallgass figyelmesen könyörgésem hangos szavára!
 3. Ha bűneinket, Uram, felrovod, Uram, ki az, aki Előtted megállhat?
 4. De nálad bocsánatot nyer a vétek, ezért félve tisztelünk Téged.
 5. Remélek az Úrban, benne remél a lelkem és bízom ígéretében.
 6. Lelkem várja az Urat, jobban, mint éji őr a hajnalt.
 7. Bizony, jobban, mint éji őr a hajnalt, várja Izrael az Urat
 8. Mert az Úrnál van az irgalom, és bőséges a megváltás nála.
 9. Választott népét Ő váltja meg minden bűnétől.
 10. Dicsőség az Atyának…
 11. Miképpen kezdetben…

 

 1. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik.
 2. És az örök világosság fényeskedjék nekik.
 3. Nyugodjanak békességben.
 4. Ámen.
 5. Könyörögjünk!

            Isten, ki megbocsátasz a bűnösöknek, és azt akarod, hogy az emberek üdvözüljenek,

            Kegyességedre kérünk, hogy Társulatunk tagjai, rokonaink, barátaink és jótevőink,

            Akik a világból elköltöztek, a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására minden

            Szenteddel az örök boldogságba eljussanak. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

 

 1. Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária.
 2. Könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk. – 3x

Szent József – könyörögj érettünk.

Szent Vince – könyörögj érettünk.

(a nap szentje) – könyörögj érettünk.

 

 1. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
 2. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

 

IMÁK ÉTKEZÉS ELŐTT ÉS UTÁN

A:

Étkezés előtt

 

 1. Mindeneknek szemei Tebenned bíznak, Uram,
 2. mert te adsz nekik eledelt alkalmas időben.
 3. Föltárod a te szent kezeidet,
 4. és betöltesz minden élőket áldásoddal.
 5. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
 6. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
 7. Áldj meg minket, Úristen, és áldd meg ezen adományidat, melyeket a te bőkezűségedből vehetünk magunkhoz.

A mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Ámen.

 

Étkezés után:

 1. Dicsérje minden nemzet az Urat.
 2. Minden ember dicsérje az Urat.
 3. Mert nagy az ő irgalma
 4. S az Ő igazsága örökre megmarad.
 5. Dicsőség az Atyának…
 6. Miképpen kezdetben…
 7. Köszönetet mondunk, mindenható Istenünk, minden ajándékodért.

Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

Ámen. 

B: 

Étkezés előtt

 

 1. Magasztaljuk az Urat ajándékaiért.
 2. Adjunk hálát az Úrnak minden időben.
 3. Ajkunk mindig az ő dicséretét visszhangozza.
 4. Adjunk hálát az Úrnak minden időben.
 5. Dicsőítünk téged, Jóságos Atyánk, aki minden javak forrása vagy. Áldd meg ezt az ételt, melyben részesülünk, és add, hogy az igaz testvériség szellemében egyek legyünk benned. Krisztus, a mi Urunk által.
 6. Ámen.

 

Étkezés után

 

 1. Legyen áldott az Úr neve.
 2. Most és mindörökké.
 3. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
 4. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
 5. Jóságos Atyaisten, hálát adunk az ételért, mellyel e családi asztalnál megajándékoztál minket. Add, hogy ajándékaidon és jótéteményeiden testvériesen osztozzunk meg, s így részesei lehessünk a mennyei lakomának. Krisztus, a mi Urunk által.
 6. Ámen.

 

IMÁK LELKI OLVASÁS ELŐTT

 

Istenem, hittel fogadom, és meghajlok az olvasandó fejezetben található igazságok előtt. Kérlek, Szentlelked által ajándékozd nekem azt a lelkületet, amelyben e sorok fogantak. Elhatározom, hogy kegyelmed által a benne található tanácsokat és parancsokat megfogadom, s az erényeket magamévá teszem. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. 

Vagy: 

Ant:

 1. Jöjj el Szentlélek Úr Isten.
 2. Töltsd be híveid szívét és gyullaszd fel bennük szereteted tüzét!
 3. Küldd el Lelkedet és minden új életre kel.
 4. És megújul a föld színe.
 5. Könyörögjünk!

Istenünk, te híveid szívét a Szentlélek felvilágosításával oktatod. Engedd, kérünk, hogy ugyanazon Szentlélek kegyelmével a jót megismerjük, és az ő vigasztalásának mindenkor örvendezhessünk. Krisztus, a mi urunk által.

Ámen. 

 

IMA LELKI OLVASÁS UTÁN 

Istenem, hittel fogadom, és ismételten meghajlok az olvasott fejezetben található igazságok előtt. Kérlek, Szentlelked által ajándékozz meg, Uram, azzal a lelkülettel, amelyben e sorok fogantak, és segíts, hogy a benne foglalt erények példáit követni tudjam. Uram, kérlek, hogy kegyelmed hathatós segítségével a felismert igazságokat megvalósíthassuk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

ESTI IMÁK

 

Az Úr angyala…

 

 1. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
 2. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

 

 1. Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária.
 2. Könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk. – 3x

Szent József – könyörögj érettünk.

Páli Szent Vince – könyörögj érettünk.

(a nap szentje) – könyörögj érettünk. 

 

Közös ima hivatásokért a Vincés nővérekkel és társulatokkal

Te, Izrael reménysége, üdvözítője a szorongattatás napjaiban, tekints le az égből, és látogasd meg ezen szőlődet. Öntözgesd barázdáit, szaporítsd hajtásait, és munkáld meg azt, amit jobbod ültetett. Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérünk ezért téged, az aratás Urát, küldj munkásokat aratásodba, sokasítsd meg népedet, gyarapítsd örömét, hogy Jeruzsálem falai felépüljenek. Tied e ház, Úristen, a Te házad ez. Esedezve kérünk, ne legyen abban egy kő sem, melyet nem a te kezed helyezett el, akiket pedig meghívtál, tartsd meg őket a te szent nevedért, és szenteld meg őket az igazságban. Ámen.

 

IMA A KOMPLETÓRIUM UTÁN

 

Mindenható Istenünk, aki Szent Vince által az Anyaszentegyházban új családot gyűjtöttél össze a szegények üdvösségére és a papság nevelésére, alázattal kérünk, hogy lelkiségén felbuzdulva szeressük, amit ő szeretett, és megvalósítsuk, amire tanított. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

ÚTON LÉVŐK IMÁI 

Oltalmad alá

      Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja! Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz. Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk; ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak.  Ámen. 

Őrangyalhoz

Őrangyalom, szívből kérlek,

Bűntől, bajtól őrizzél meg.

Életemben légy vezérem,

Halálomban állj mellettem.

Ámen.

 

Gépkocsivezetők imája

      Istenem, te Ura vagy életnek és halálnak. Erősíts meggyőződésemben, hogy a szeretet törvényét Isten és felebarátaim iránt vezetés közben is köteles vagyok szem előtt tartani, és másokra is tekintettel kell lennem. Óvj meg út közben az elbizakodottságtól és a mértéktelen gyorsaságtól. Vezetés közben is tudatosítani akarom, hogy felelős vagyok a magam és mások életéért. Ámen. 

vagy 

      Mindenható Isten, te élettel ajándékoztál meg bennünket. Kötelességünk, hogy e nagy értékű ajándékot ne veszélyeztessük. Gépkocsivezetőként kérlek, hogy a kormányt biztos kézzel foghassam, és szemem figyelme ne lankadjon, s így ne legyek okozója semmiféle sérülésnek és más kárnak.

      Kegyelmeddel óvj meg engem és útitársaimat a balesettől, különösen a hirtelen haláltól. Add, hogy vezetés közben türelmes és megértő legyek azokkal szemben, akik kevésbé járatosak az autóvezetésben.

      Ne engedd, hogy túlbecsüljem képességeimet, segíts, hogy az autó felett sose veszítsem el uralmamat. Add, hogy a veszélyt időben felismerjem, és űzd el tőlem a nyugtalanságot. Óvj meg vezetés közben a fáradtságtól és elalvástól. Kérlek, áldj meg engem. Add, hogy mindig tudatosodjon bennem: minden út hozzád vezet. Ámen.

 

 1. Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária,
 2. könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk. – 3x

Szent József – könyörögj érettünk.

Szent Vince – könyörögj érettünk.

Szent Kristóf – könyörögj érettünk.

Istennek minden Szentjei – könyörögjetek érettünk.

Szent Őrzőangyalok – kísérjetek minket utunkon. 

 1. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
 2. Miképpen kezdetben, most és mindörökkön-örökké. Ámen.

  

A SZENTOLVASÓ IMÁDKOZÁSA

 

Az örvendetes rózsafüzér titkai

 1. a) aki hitünket növelje,
 2. b) aki reményünket erősítse,
 3. b) aki szeretetünket tökéletesítse.

 

 1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál;
 2. akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál;
 3. akit te, Szent Szűz a világra szültél;
 4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál;
 5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.

 

A világosság rózsafüzérének titkai

 1. a) aki legyen életünk világossága,
 2. b) aki irgalmas szeretetével erősítsen minket,
 3. c) aki az örök dicsőségbe vigyen fel minket.

 

 1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett;
 2. aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét;
 3. aki meghirdette Isten országát;
 4. aki a Tábor-hegyen átváltozott;
 5. aki az oltáriszentséget megalapította.

 

A fájdalmas rózsafüzér titkai

 1. a) aki értelmünket megvilágosítsa,
 2. b) aki emlékezetünket megerősítse,
 3. c) aki akaratunkat tökéletesítse.

 

 1. aki érettünk vérrel verítékezett;
 2. akit érettünk megostoroztak;
 3. akit érettünk tövissel koronáztak;
 4. aki érettünk a keresztet hordozta;
 5. akit érettünk keresztre feszítettek.

 

A dicsőséges rózsafüzér titkai

 1. a) aki gondolatainkat irányítsa,
 2. b) aki szavainkat vezérelje,
 3. c) aki cselekedeteinket kormányozza.

 

 1. aki a halálból feltámadott;
 2. aki a mennybe fölment;
 3. aki nekünk a Szentlelket elküldötte;
 4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett;
 5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.

 

 1. Liturgikus év

 

A MISSZIÓSTÁRSASÁG FELAJÁNLÁSA

/Almeras generális elöljáró körl. 1662. júl. 22./ 

Urunk, Istenünk! Mi, a Misszióstársaság méltatlan papjai, papnövendékei és testvérei, akik isteni Fölséged jelenlétében /a legméltóságosabb Oltáriszentség/ és az egész mennyei udvar előtt összejöttünk, elismerjük velünk, méltatlan és gyámoltalan teremtményeiddel tanúsított mérhetetlen irgalmasságodat és jóságodat. A semmiből hoztál létre bennünket. Te tartasz fenn és oltalmazol. Már sok veszélytől mentettél meg és sok-sok jótéteménnyel halmoztál el minket. Belátjuk, hogy az általad szeretettel elviselt kimondhatatlan sok bűnünk ellenére is, nem tekintetted hálátlanságainkat, hanem kegyesen hívogatsz a javulásra. Megtérésünket bármindig halogatjuk és kegyelmeidet megvetjük, bűnbánatunkra mégis mind e mai napig türelemmel vártál. Belátjuk azt is, hogy bár a szent keresztségben gyermekeiddé fogadtál, keresztségi fogadalmainkat megvetve, képességeinkkel sokszor visszaéltünk és téged megsértettünk. Mindet ma törődött szívvel megfontoljuk az isteni igazságosság trónusa és Urunk színe előtt /aki a legméltóságosabb Oltáriszentségben jelen van/, és egyúttal kijelentjük és bevalljuk: vétkeztünk isteni Fölséged ellen! Vétkeinkkel, de különösen azokkal, melyeket a múlt év folyamán követtünk el, és amelyekkel az örök elvettetést és kárhozatot megérdemeltük, Jézus Krisztus szenvedéseinek és halálának mi is okai voltunk.

Irgalmasságod trónjára tekintünk tehát, és életünk minden gonoszságát őszintén megvetjük. Bocsánatodat és kegyelmeidet pedig Üdvözítőnk szenvedései és halálra való tekintettel, mely reményünknek egyetlen alapja, alázattal kérjük! Keresztségi fogadalmunkat ismét megújítjuk és megerősítjük. Ellene mondunk mindörökre az ördög, a világ és a test csábításainak, hiúságainak és kívánságainak. Visszatérünk hozzád, ó jóságos és irgalmas Istenünk! Erősen elhatározzuk, hogy csak neked szolgálunk és téged szeretünk mindörökké. Átadjuk és neked szenteljük szellemi képességeinket, lelkünk minden erejét, szívünk minden hajlamát és testünk minden érzékét. Megfogadjuk, hogy képességeinket sohasem használjuk többé isteni akaratod ellen, és azokkal szent Fölségeddel szemben sohasem élünk vissza, hanem önmagunkat neked állhatatos engedelmességre és örök hűsére visszavonhatatlanul feláldozzuk.

Ha azonban mégis megtörténne, hogy gonosz ellenségünk befolyása vagy gyengeségeink által megtántorodnánk,és bármiben is jó elhatározásunk és fogadásunk ellenére cselekednénk, azt már most előre visszavonjuk és feltesszük magunkban, hogy a Szentlélek Isten segítségével, mihelyt észrevesszük hibáinkat, azonnal felkelünk elesettségünkből,és isteni irgalmasságodhoz menekülünk.

Ez a mi erős akaratunk és elhatározásunk, amit itt fenntartás nélkül és feltétlenül megvallunk és elismerünk isteni jelenlétedben /a legméltóságosabb Oltáriszentség/, valamint a győzedelmes és küzdő egyház színe előtt.

Ó, örök mindenható és mindenekfölött jóságos Isten, Atya, Fiú és Szentlélek! Erősíts meg minket jó elhatározásunkban, fogadd kegyesen szívünk áldozatát, melyre az indítást és akaratot te adtad. Kérünk, add meg a teljesítéséhez szükséges erőt és kegyelmet is!

Elismerünk és imádunk téged, szívünk Istene, lelkünk Istene, értelmünk Istene, most és mindörökké! Ámen!

Áldott legyen Jézus szentséges szent Neve!    

      

 

Felajánló imádság január 25-én 

            Urunk, Jézus Krisztus! Mi, a Misszióstársaság méltatlan papjai, diakónusai és testvérei, jelenlétedben összegyűlve megemlékezünk Szent Vince első missziós beszédéről és arról az eseményről, mely lelki családunk kezdetét jelentette. Jézusunk, te önmagadra vonatkoztattad a próféta szavait: „Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek”. Megengedted Szent Vincének, hogy a Te képmásodat lássa a szegényekben.

            Úgy akartad, hogy mind a saját, mind a Misszióstársaság életét arra fordítsa, hogy a szegényeknek hirdesse az evangéliumot. Ezt a kötelezettséget tekinti kis Társaságunk hivatásának és egyben különleges kegyelmének.

            Urunk, Jézus, az irántunk tanúsított szereteted számtalan megnyilvánulásán felbuzdulva megújítjuk fogadalmunkat, hogy tisztaságban, szegénységben és engedelmességben hűségesen követünk Téged. Szent Vince atyánk példája szerint felebarátaink üdvösségéért naponta növekedni akarunk egyszerűségben, alázatosságban, szelídségben, önmegtagadásban és buzgóságban. Jézusunk, a tieid vagyunk, és hozzád akarunk tartozni.

            Ezért kérünk, őrizd meg nevedben azokat, akiket meghívtál, és szentelj meg minket igazságodban. Felajánljuk ma neked önmagunkat és egész családunkat, Édesanyád és Édesanyánk, Mária keze által. Add, hogy Szent Vince közbenjárása erősítsen minket abban, hogy lelkületével tudjuk szeretni, amit szeretett, és megvalósítani, amire tanított. Ámen.

 

 

 

Felajánló imádság december 8-án 

Mi, a Missziós Társaság méltatlan papjai, diakónusai és testvérei, Szeplőtelen Fogantatásod iránti legmélyebb tiszteletünktől áthatva újra fölajánljuk magunkat és minden művünket Neked, Legszentebb Szűz.

A Missziós Társaság a tiéd, Nagyasszonyunk, Mária, hiszen megszületése óta neked van szentelve. Társaságunkat Te jelölted meg védelmed nagyszerű jelével. A Te anyai oltalmad alatt növekedett, és terjedt el az egész Egyházban.

Ma ünnepélyes hódolatunkat fejezzük ki a számtalan jótéteményért, melyeket Isten jóságából közbenjárásodra kaptunk. Hálával eltelve oltalmadba ajánljuk az egész vincés családot és külön-külön valamennyiünket. Te légy Anyánk és királynőnk.

Könyörögd ki számunkra a kegyelmet, hogy egyre jobban szeressük Fiadat, hogy egész életünkben hirdethessük az evangéliumot a szegényeknek, hogy Szt. Vince lelkületével eltelve szegénységben, tisztaságban és engedelmességben éljünk. Segíts bennünket, hogy lelkesülten tökéletesedjünk az egyszerűségben, alázatban, kedvességben, mértéktartásban és buzgóságban. Könyörögd ki számunkra a testvéri egyetértés kegyelmét, hogy Jézus Krisztus valódi apostolaivá és erényeid buzgó követőivé válhassunk.

Ó, Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk!

Ámen. 

 

 1. Más imádságok

 

Szt. Vince kilenced

 

 1. nap

 

A missziós társaság szabálya

 

            Szentírási részlet:

Amikor Názáretbe ért, ahol nevelkedett, szombaton szokása szerint bement a zsinagógába és felolvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták neki oda. Szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen, ahol ez volt írva: "Az Úr Lelke van rajtam: azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét". Lk 4, 16-19

 

            Rövid csönd

 

            Elmélkedés:

            Uraim és ti, testvérem, örökségünket a szegények jelentik: “pauperibus evangelizare misit me”. Micsoda boldogság, uraim, micsoda boldogság! Ugyanazt tenni, mint amiért az Úr jött el a mennyből, és ami által mi is a földről a mennybe jutunk, hogy Isten művét folytathassuk…

 

            Imádság:

            Megváltóm, te a Társaságot ezzel a céllal alapítottad. A szegényekhez küldted, és azt kívánod, hogy az egyedüli igaz Istenként és Jézus Krisztusként ismerjenek meg téged, aki azért jött a világba, hogy valamennyi ember elérhesse az örök életet.

            Ezt a munkát ezért előnyben kell részesítenünk minden más földi munkával és kötelességgel szemben. Istenem, vajon megértheti-e ezt egyszer valaki? Így pedig, Úr Jézus, a nevedben imádkozunk, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel együtt, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

 

 1. nap

 

A szegénység

 

            Szentírás:

            Jézus mondja: “Ha tökéletes akarsz lenni – felelte Jézus -, add el, amid van, az árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem!” (Mt 19, 21)

 

            Rövid csönd

 

            Elmélkedés:

            Krisztus, minden vagyon valódi Ura, annyira magáénak érezte a szegénységet, hogy a fejét sem volt hol lehajtania. A vele missziós küldetésében együttműködő apostolokat és tanítványokat a szegénység hasonló fokára helyezte, hogy ne rendelkezzenek semmivel, és így szabadon jobban és könnyebben küzdhessék le a gazdagság iránti vágyakozást, mely szinte az egész világot romba dönti. Erejéhez mérten tehát mindenki törekedjék arra, hogy kövesse őt ennek az erénynek a gyakorlásában, szilárdan meggyőződve, hogy pont ez lesz az a bevehetetlen várfal, mely a Isten kegyelméből örökre megőrzi a Társaságot.

 

            Könyörgések:

 

            Imádság:

            Még mielőtt a szegények Urukként ismertek meg, barátjukként is megtapasztalhattak. Szt. Vincéhez hasonlóan arra vagyunk hivatottak, hogy ily módon kövessünk téged. Ez a mi Mennyek Országába vezető utunk.

            Segíts, hogy beléphessünk a szegények világába. Segíts nekünk, hogy leküzdhessük azokat az akadályokat, melyek egyénileg és közösségileg elválasztanak minket a szegények világától. Segíts nekünk, hogy amikor a szegényeknek az evangéliumot hirdetve téged követünk, új élet, új energiák és új elköteleződés támadjon bennünk. Ámen.

 

 1. nap

 

A tisztaság

 

            Szentírás:

            “Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent” (Mt 5, 8).

 

            Rövid csönd

 

            Elmélkedés:

            “Megváltónk nagyra becsülte a tisztaságot, az emberi szívekbe kívánta oltani azt. Azzal is jelezte ezt, hogy a természet törvényeit figyelmen kívül hagyva, a Szentlélek által a Szeplőtelen Szűztől kívánt megszületni. A tisztaságnak ellentmondó bűnöket azonban nagyon megvetette. Megengedte ugyan, hogy a leggyalázatosabb gonosztettekkel illessék, így azzá vált, amivé maga kívánta, gyalázatokkal teljessé, ám sehol sem olvashatunk arról, hogy legádázabb ellenségei akár csak megvádolták volna bárminemű erkölcstelenséggel. Ezért mindenki erejéhez mérten tegyen meg minden erőfeszítést, hogy épségben megőrizhesse testének és lelkének tisztaságát. Isten segítségével abban az esetben érhető el ez, ha a lehető legkörültekintőbben uralkodunk külső és belső érzékeinken.” (RC IV, 1)

            “Így nyithatjuk meg szívünket Isten és felebarátunk irányába, egész életünk pedig Krisztus és az Egyház közötti szeretet örömteli megnyilvánulásává válik, mely a maga teljességében az eljövendő korban jelenik majd meg.” (K III, 29, § 2)

 

            Könyörgések:

 

            Imádság:

            Uram, Jézus Krisztus, lelkem egyetlen vőlegénye: te vagy szívem boldogsága. Szeretettel áthatott lélekkel kérlek: segíts, hogy az ünnepélyesen megígért tisztaságot megőrizhessem. Ezért, drága Jézusom, a testi kívánságoktól óvni akarom magamat, uralkodni akarok érzékeimen és szívemen, hogy egyre jobban elnyerjem tetszésedet.

            Boldogságos Szűz Mária, járj közben számomra szent félelemért és saját erőmbe vetett bizalmatlanságért. Minden szentek, óvjatok engem, hogy gondolattal, szóval és cselekedettel ne vétkezzek, és így ne távolodjak el Jézus legtisztább Szívétől. Ámen.

 

 1. nap

 

Az engedelmesség

 

            Szentírás:

            Jézus Krisztus isteni természete ellenére nem ragaszkodott az Istennel való egyenlőségéhez, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, hasonló lett az emberekhez, és külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig (vö. Fil 2, 6-8).

 

            Rövid csönd

 

            Elmélkedés:

            Urunk, Jézus Krisztus szavaival és példájával engedelmességre tanított minket. Alávetette magát a Boldogságos Szűznek, Szt. Józsefnek és más fölérendelt személynek, jóknak és méltatlanoknak egyaránt (RC, V, 1). Részesedésünk Krisztus engedelmességének titkában megkívánja, hogy kölcsönös tapasztalatcserével, valamint olyan nyílt és felelős párbeszéddel, melyben a korkülönbségek és lelki minőségek érvényesülésével közös következtetések levonására és a végső döntés meghozatalára van mód, valamennyien közösen keressük az Atya akaratát (K III, 37, §1).

 

            Könyörgések:

 

            Imádság:

            Lelkem Megváltója, add meg nekem a kegyelmet, hogy le tudjam küzdeni önszeretetemet, és követni tudjalak Téged, aki sohasem a saját, hanem mindig az Atya akaratát kereste.

            Uram, földi életed kezdetétől fogva úgy döntöttél, hogy alárendeled magad édesanyádnak, Máriának és nevelőapádnak, Józsefnek. Add meg nekem a kegyelmet, hogy sohase tegyek semmit Mennyei Atyám akarata ellenében, hiszen ez az önmegtagadás lényege.

            Uram, add meg a kegyelmet, hogy ettől a pillanattól kezdve ezen erény szerint éljek a szentek boldogságában, ami annyit jelent, hogy figyelembe veszem, mit akar, és mit nem akar Isten. Ámen.

 

 1. nap

 

Az egyszerűség

 

Szentírás:

            Jézus mondja: „Nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók és egyszerűek, mint a galambok.” (Mt 10, 16).

 

            Rövid csönd

 

            Elmélkedés:

            Urunk, Jézus azt várja tőlünk, hogy egyszerűek legyünk, mint a galambok. Ez azt jelenti, hogy a dolgokkal kapcsolatos véleményünknek olyan őszintének kell lennie, mint amilyennek a valóságban látjuk azokat, fölösleges fenntartások nélkül. Minden cselekedetünkkel kerülnünk kell a képmutatást és manipulációt. Szándékainkkal kapcsolatban mindig Istent kell szem előtt tartanunk.

            Krisztus azt ajánlja, legyünk egyszerűek, mint a galambok, egyúttal azonban azt is mondja, legyünk óvatosak, mint a kígyók. Ezzel arra figyelmeztet, hogy beszédünk és viselkedésünk legyen megfontolt. Hallgatnunk kellene ezért a nyilvánosságra nem tartozó dolgokról, főként, ha azok erre nem alkalmasak vagy nem megengedettek… Ez az erény a gyakorlatban annyit jelent, hogy megfelelő módot kell találnunk cselekedeteinkhez. Szent irányelvként tartsuk tehát szem előtt, hogy nem fogadunk el semmiféle kivételt, mert azzal, hogy Isten számára dolgozunk, munkánkhoz is mindig isteni eszközöket választunk. Mindent krisztusi szempontból látunk és ítélünk meg majd, nem pedig a világi bölcsesség szerint, vagy saját elménk következtetései alapján. Ily módon leszünk óvatosak, mint a kígyók és egyszerűek, mint a galambok.

 

            Könyörgések:

 

            Imádság:

            Isteni Megváltó, te eljöttél e világra, hogy oly egyszerűen hirdesd az evangéliumot.

            Alázattal kérlek, engedd meg, hogy példádból tanulhassak.

            Add, hogy magamévá tudjam tenni az egyszerűség lelkületét, és kegyelmeddel egyszerűen és közvetlenül tudjam azt terjeszteni mások lelki üdvéért, hogy ekképp hirdethessem Igédet, és elvethessem azt környezetemben, mint jó és hűséges szolgád, akit kegyeskedtél ezzel megbízni.

            Drága Megváltóm, öntsd szívembe az egyszerűség lelkét, hogy reménykedhessek abban: kegyelmeddel való teljes együttműködésem révén igazi apostolod lehetek. Ámen.

 

 1. nap

 

Az alázat

 

            Szentírás:

            Jézus mondja: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát” (Mt 11, 28-29).

 

            Rövid csönd

 

            Elmélkedés:

            Mindenki fontolja meg ezt a krisztusi tanítást: „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű.” Ahogy maga is hangsúlyozza, arra emlékeztet ezzel minket, hogy alázattal hajthatjuk uralmunk alá a földet, mert ezen erény gyakorlása felkészíti az emberi szíveket, hogy az Úr felé forduljanak. Ez nem érhető el annak, aki durván és nyersen bánik embertársaival. Ezen túlmenően a Mennyek Országa csak alázattal érhető el, mert hiszen az önalázat szeretete fölemel minket, és fokozatosan az egyik erénytől a másikig vezet, míg célunkat el nem érjük.

            Az alázat az evangéliumi spiritualitás alapja. A Mennyek Országa a lélekben szegényeké. Isten a büszkéknek ellenáll, az alázatosakat felemeli. Szent Vince jól tudta ezt. Meg volt győződve arról, hogy az alázat „az evangéliumi tökéletesség alapja és a lelki élet lényege”.

 

            Könyörgések:

 

Imádság:

Lelkem Megváltója, tölts el minket szeretettel, melyért annyi alázatot szenvedtél, szeretettel, melyért a dicséret helyett a sértést választottad, szeretettel, mely saját megaláztatásodban is Isten dicsőségének keresésére indított. Bárcsak már most elvetnénk mindent, ami nem a Te dicsőségedet szolgálja, mindent, amit hiúság, kérkedés és önbecsülés leng körül. Bárcsak mostantól a valódi alázat megnyilvánulásait keresnénk. Bárcsak egyszer s mindenkorra lemondanánk megtévesztett és hazug emberek dicséretéről, s arról a hiú vágyakozásról, hogy munkánk sikert arasson.

Végül pedig, Uram, kegyelmed és példád által bárcsak szívünkben is alázatosak lennénk. Ámen.

 

 1. nap

 

A kedvesség

 

            Szentírás:

            Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. S Krisztus békéje töltse el szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva, egy testben. Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást… Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának. (Kol 3, 14-17)

 

            Rövid csönd

 

            Elmélkedés:

            Csak a kedvesség és a szeretet által nyílik meg a szív. (Szt. Vince)

 

            Könyörgések:

 

            Imádság:

            Istenem, hogy elnyerjem tetszésedet, teljes szívből tiszteletteljes és kedves szeretnék lenni embertársaimhoz.

            Ismételten megígérem, hogy mindezt más módon kísérlem meg elérni, mint ahogy eddig tettem.

            Azonban gyenge vagyok, Uram. Külön segítséged nélkül semmiféle elhatározásom megvalósítására nem vagyok képes.

            Ezért arra kérlek, Istenem, hogy szeretett fiad, Jézus nevében, aki maga a megszemélyesített jóság és szeretet, segíts nekem, hogy kegyelmed által tetteimből szándékosan sohase hiányozzék a jóság.

 

 1. nap

 

A mértékletesség

 

            Szentírás:

            Krisztus mondja: „Aki követni akar engem, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem.” Szent Pál ugyanebben a szellemben hozzáfűzi: „Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok.” Ezért pedig mindenki szüntelenül mondjon le saját akaratának és ítéleteinek érvényesítéséről, s fojtsa el érzékeit.

 

            Rövid csönd

 

            Elmélkedés:

            Szent Vince számára – a többi szenthez hasonlóan – a szentté válás Isten akaratának a lehető legtökéletesebb megvalósítását jelentette. Az eredendő bűn valósága a világban saját személyes bűneimmel kiegészülve azonban arra késztetnek, hogy saját akaratomat Isten akarata elé helyezzem. Ezért folyamatosan le kell metszenem az önzés, az érzékiség és hiúság hajtásait, melyek abban akadályoznak, hogy életem fája gyümölcsöt hozzon. Az embernek újra és újra szorgalmasan kell meghalnia. Hogy a meghalás milyen sajátos formáját választja, az – bizonyos mértékben – minden embernél más. Egy azonban biztos: Szent Vince tanítása szerint ítéletünknek, akaratunknak, szívünknek és érzékeinknek érezniük kell a metszőkés érintését, hogy Szent Pál szavai szerint „Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön.” (2 Kor 4, 10). Így lesz számunkra a napi eucharisztikus áldozatnak mélysége és értelme.

            Ne engedjük meg tehát senkinek sem, hogy arról próbáljanak meggyőzni minket: külső és belső érzékeink elnyomása ma már elavult volna. Vannak olyan szenvedélyeink és vágyaink, melyek ellentmondanak a krisztusi életünk törvényeinek. Alázatosan megvalljuk, és keresztényi szeretettel feszítjük meg őket. Csak így tartozhatunk teljesen Jézus Krisztushoz. Csak így hirdethetjük hitelesen Krisztus örömhírét a szegényeknek. Fogadalmunk csak így maradhat élő valóság.

 

            Könyörgések:

 

            Imádság:

            Úr Jézus, te mindenről lemondtál, én pedig még arról a kevésről is félek lemondani, amim van. Inkább kényelemre, biztonságra és barátokra vágyom ahelyett, hogy szegényeidben neked szolgálnék, ahelyett, hogy bíznék abban: megadod, amire szükségem van. Segíts, hogy a lemondás gyakorlatával legyőzzem a test és a világ kísértéseit, valamint büszkeségemet, és így osztatlan szívvel kövesselek téged.

 

 1. nap

 

Buzgóság a lelkek megmentéséért

 

Szentírás:

            Jézus mondja: „Hirdetnem kell az Isten országát, hiszen ez a küldetésem.”

           

            Rövid csönd

 

            Elmélkedés:

            „Nem elég Istent szeretni, ha felebarátom nem ezt teszi.” (XII, 262)

            E szavak nagyszerű kifejezői annak, mit is ért Szt. Vince ezen erény alatt. Nem mást, mint Krisztus, az evangélium és a szegények iránt érzett szenvedélyt, annak érdekében, hogy az örömhír mindenhová eljusson, és hatékony legyen. Olyan szenvedély ez, mely értelmet ad a misszionárius életének, szenvedély, mely arra törekszik, hogy Isten igéjének kenyere, az Eucharisztia kenyere, az emberek asztalán lévő kenyér, az igazság, az emberi méltóság és szabadság kenyere megosztásra kerüljön…

            „Amikor szeretet hatja át az emberi lelket, ura lesz minden képességének – nem pihen soha. Olyan, mint a mindent elemésztő tűz” (XI, 216). „Ha az Isten iránti szeretet tűz, úgy a buzgóság ennek a lángja.”

 

 

 

            Könyörgés:

 

                        Isteni Megváltóm, alakíts át szándékod szerint. Kezeim legyenek Jézus kezei. Nyelvem legyen Jézus nyelve. Add, hogy minden testi képességem a te dicsőségedet szolgálja. És mindenekfelett formáld át lelkemet minden képességével együtt, hogy emlékezetem, akaratom és érzéseim Jézus emlékezete, akarata és érzései legyenek. Kérlek, pusztítsd el bennem azt, ami nem rád hasonlít. Add, hogy csak benned, általad és érted éljek, hogy Szent Pállal együtt mondhassam: „Már nem én élek, hanem Krisztus él bennem.” Ámen.

 

            Könyörgések:

            Örömmel készülve Szent Vince ünnepére alázattal kérjük Istent, hogy a Vincés családban szerető irgalmasságával őrizze meg Atyánk lelkét; kérjük bizalommal.

 

Ébreszd fel bennünk isteni szereteted tüzét.

 

Úr Isten, te Fiadat a világba küldted, hogy elhozza az evangéliumot a szegényeknek:

 • add, hogy Egyházad sohase hanyagolja el az üdvösség örömhírének hirdetését.

 

Ébreszd fel bennünk isteni szereteted tüzét.

 

Taníts meg bennünket, hogyan szeressük igaz és őszinte szeretettel nemzetünket és minden embert:

 • segíts, hogy társadalmunkat békében és szeretetben építhessük.

 

Ébreszd fel bennünk isteni szereteted tüzét.

 

Te megszabtad, hogy a keresztény szeretetnek a törvény érvényesítésének kell lennie:

segíts hát, hogy az örvendezőkkel örvendezni, a sírókkal sírni tudjunk,

 • hogy keresztény szeretetünk mindenkihez eljusson.

 

Ébreszd fel bennünk isteni szereteted tüzét.

 

Valamennyiünket képedre és hasonlatosságodra teremtettél;

 • szolgálatunkban segíts meg minket, hogy közösen munkálkodjunk a társadalmi igazságtalanságok és a diszkrimináció kiküszöbölése érdekében.

 

Ébreszd fel bennünk isteni szereteted tüzét.

 

Valamennyien, akik szükséget szenvedő testvéreinkben és nővéreinkben téged próbálnak felismerni és szeretni,

 • országodban egyszer szemtől szemben láthassanak téged.

 

Ébreszd fel bennünk isteni szereteted tüzét.

 

 

Páli Szent Vince-litánia

 

Uram, irgalmazz.                                                       Uram, irgalmazz.

Krisztus, kegyelmezz.                                               Krisztus, kegyelmezz.

Uram, irgalmazz.                                                       Uram, irgalmazz.

 

Páli Szent Vince,

rendíthetetlen hitű férfi,

a remény példája az élet harcaiban,

Krisztus szeretetének kiemelkedő tanúja,

könyörögj érettünk.

 

Páli Szent Vince,

fáradhatatlan Isten akaratának keresésében,

csendes és alázatos szívű,

az evangéliumi egyszerűség megajándékozottja,

könyörögj érettünk.

 

Páli Szent Vince,

munkájában is szemlélődő,

bátor és körültekintő,

együtt érző és irgalmas,

könyörögj érettünk.

 

Páli Szent Vince,

a szegények evangelizálója,

az apostoli buzgóság misszionáriusa,

az igazság és béke védelmezője,

könyörögj érettünk.

 

Páli Szent Vince,

betegek vigasztalója,

árvák és meggyötört gyermekek atyja,

rabok és háborús áldozatok segítője,

könyörögj érettünk.

 

Páli Szent Vince,

laikusok ösztönzője a szegények szolgálatában,

papok tanítója és példaképe,

a Missziós Társaság és a Keresztény

Szeretet Leányai Társulatának megalapítója,,

könyörögj érettünk

 

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk.

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket.

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk.

 

Könyörögjünk.

Irgalmas Istenünk, te apostoli erényekkel ajándékoztad meg Szent Vincét, hogy gondoskodjék a szegényekről és jó papok neveléséről. Add, kérünk, hogy életpéldáját követve kitartó szeretettel folytathassuk Fiad küldetését a világban, aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Szent Vince kilenced magánájtatosság számára

 1.nap

 

„A szeretet szinte határtalanul leleményes.” (Páli Szt. Vince)

Istenem, hogy elnyerjem tetszésedet, teljes szívből azt szeretném, hogy embertársaimat tiszteljem és szeressem.

Újra ígéretet teszek, hogy erre az eddigiekhez képest nagyobb odafigyeléssel törekszem. Gyenge vagyok azonban, Uram, és külön segítséged nélkül döntésemet megvalósítani nem tudom.

      Ezért kérlek, Istenem, szeretett fiad, Jézus Krisztus nevében, aki maga a megtestesült jóság és szeretet, tölts el segítségeddel, hogy kegyelmed által cselekedeteim szándékosan sohase nélkülözzék a jó szándékot.

 

Páli Szent Vince litánia

 2.nap

 

„Micsoda boldogság csupán Isten akaratát kívánni! Csak azt cselekedni, amire a Gondviselés alkalmat ad, és nem rendelkezni semmivel azon kívül, amit Isten gondviselésének köszönhetünk!” (Páli Szt. Vince)

Szent Vince, segíts az isteni Gondviselésre bízni magunkat, hogy működését életünk valamennyi eseményében felismerjük. Ébreszd fel bennünk a vágyat, hogy Isten akaratát felismerjük és megvalósítsuk.

     

Páli Szent Vince litánia

 3.nap

 

„Üdvösségünket úgy érhetjük el leginkább, ha a szegényekért élünk és halunk.” (Páli Szent Vince)

Szent Vince, alakítsd szívünket együtt érzővé és érzékennyé mások, főleg pedig e világ legszegényebbjeinek nyomorúsága és szenvedése iránt. Légy kísérőnk az emberekért végzett szolgálatunkban, járj közben értünk Isten Fiánál, hogy munkánkban, közösségeinkben és egyházközségeinkben Jézus evangéliumi szeretetének lelkes hirdetői legyünk.

 

Páli Szent Vince litánia

 4.nap

 

„A Krisztus szavai és példája által az evangéliumban számunkra oly gyakran ajánlott alázat minden tökéletesség alapja. Olyan kötelék, mely egész lelkiéletünket áthatja.” (Páli Szent Vince)

Lelkem Megváltója, tölts el szereteteddel, mely annyira alázatossá tett, hogy a dicséret helyett a gyalázatot választottad, s még az elviselt konfliktusokban és meg nem értésben is az Atya dicsőségét kerested.

Segíts életemből kiküszöbölni mindazt, mely akár csak látszatát kelthetné haszontalanságnak, gőgösségnek és önteltségnek. Kegyelmed és példád által tanítsd szívemet valódi alázatra.

 

Páli Szent Vince litánia

 5.nap

 

„Az Egyszerűség emberi dolgokat old meg isteni eszközökkel, nem pedig isteni dolgokat emberi eszközökkel.” (Páli Szent Vince)

Forduljunk most magához az egyszerűséghez, a mi Urunkhoz. Szóljunk hozzá közösen: Jóságos Jézus, te azért jöttél e világba, hogy egyszerűségre tanítsd, és hogy elpusztítsd a gonoszságot, és a világ óvatosságát legyőző isteni óvatosságra taníts minket. Segíts minket, hogy elveidhez hűek maradjunk, magatartásodat kövessük, és a tökéletesség útján haladjunk. Urunk, add meg nekünk ezeket a belőled annyira sugárzó erényeket. Tölts el valamennyiünket az egyszerűség iránti szeretettel.

 

Páli Szent Vince litánia

 6.nap

 

„A szeretetnek tevékenynek kell lennie. Mások javát és vigasztalódását kell szolgálnia. A szeretet óv meg minket attól, hogy elmulasszuk felkarolni szükséget szenvedő testvéreinket, vagy barátainkat.” (Páli Szent Vince)

            Uram, add, hogy jó társa legyek felebarátaimnak, add, hogy személyem bizalmat ébresszen azokban, akik szenvednek és panaszkodnak, akik életük fényét nem nálad keresik, akik nem tudják, merre induljanak, akik szándékuk ellenére képtelenek arra, hogy bizalmas kapcsolatot alakítsanak ki.

            Uram, segíts, hogy közömbös tekintettel, megkeményített szívvel és sebes léptekkel ne menjek el senki mellett sem.

            Uram, segíts, hogy észre vegyem a környezetemben élőket, a gondterhelteket, a félrevezetetteket, a némán szenvedőket és a magánnyal küzdőket.

            Uram, tégy érzékennyé, hogy együtt érző szívvel fordulhassak másokhoz. Szabadíts meg önzésemtől, hogy szolgálhassak neked, hogy szerethesselek, hogy minden testvéremben, akivel a te akaratodból találkozom, téged lássalak.

 

Páli Szent Vince litánia

 7.nap

 

„Legyünk irgalmasak, és mindenki iránt gyakoroljuk az irgalmasság cselekedeteit, hogy sohase halasszuk el az alkalmat a szegények megvigasztalására, s egyetlen tudatlan mellett se menjünk el anélkül, hogy néhány szót váltsunk vele megtérése és annak érdekében, hogy üdvösségéért tegyen is valamit.” (Páli Szent Vince)

Istenem, a szenvedők és szegények nagylelkű menedéke, hallgasd meg imádságos könyörgésünket a szenvedőkért. Vigasztald meg a betegeket és sérülteket, az öregeket és haldoklókat. Töltsd el őket és ápolóikat bölcsességgel, türelemmel, tapintattal és együttérzéssel.

Világosítsd meg gondolataikat, és vigasztald meg őket szereteteddel. Olyan ijedt és lázadó szíveket helyezünk eléd, melyeket kísértések sebeztek, és vágyak kínoztak meg, melyeket az emberi gonoszság tett tönkre.

Add meg nekünk, Urunk, hogy a szeretet, a megértés és az áldozat lelkét, hogy hatékonyan tudjunk segíteni a velünk találkozóknak és szenvedőknek. Segíts nekünk, hogy választ tudjunk adni kérésükre, hiszen ez a kérés a tied.

 

Páli Szent Vince litánia

 8.nap

 

„Megfutamodni egy olyan élethelyzetben, melybe az Isten állított minket, saját boldogságunk előli megfutamodás lenne!” (Páli Szent Vince)

Lelkem Megváltója, tölts el kegyelmeddel, hogy megszabaduljak önszeretetemtől és kövesselek téged, aki sohasem saját akaratodból cselekedtél, hanem csakis Atyád akaratát teljesítetted.

Uram, földi életed kezdetétől fogva alárendelted magad édesanyádnak, Máriának és nevelőapádnak, Józsefnek. Add meg a kegyelmet, hogy a Konstitúció rendelkezéseiben és elöljáróim döntéseiben felismerjem és teljesítsem a Mennyei Atya akaratát.

 

Páli Szent Vince litánia

 9.nap

 

„Boldogok, akik fenntartás nélkül Istennek szentelik magukat, hogy Jézus Krisztust kövessék a szegénységben, az engedelmességben, a türelemben és az apostoli buzgóságban.” (Páli Szent Vince)

Istenem, gyújts szívemben vágyat a szolgálat iránt! Elhívtál, hogy hirdessem az evangéliumot azoknak, akikhez küldesz. Célom az, hogy Urunk, Jézus Krisztus követésével üdvözülésükért dolgozhassam.

Uram, taníts engem példáddal, add meg nekem az evangélium hirdetéséhez szükséges erényeket, hogy buzgalmam eredményt hozzon a földön. Neked adom magam, testemet és lelkemet, szívemet és értelmemet, hogy mindig azt tegyem, ami kedves előtted. Irgalmasságod révén ajándékozz meg kegyelmeddel, hogy műved kiteljesedjék bennem és általam.

 

Páli Szent Vince litánia

 

Imádság Szt. Vincéhez

 

Páli Szent Vince, a szegények iránti krisztusi szeretet apostola és tanúja, segíts nekünk, hogy kezünk munkájával és arcunk verejtékével szeressük Istent.

            Segíts meg minket, hogy gondviselésére bízva magunkat életünk minden eseményében felismerjük működését.

            Légy segítségünkre Isten akaratának felismerésében és teljesítésében.

            Alakítsd szívünket olyanná, hogy együtt érezzen és észrevegye mások szegénységét és szenvedését, főként e világ legszegényebbjeiét.

            Légy velünk az emberekért végzett szolgálatunkban, és járj közben értünk Isten Fiánál, hogy munkánkban, egyházközségünkben és közösségeinkben evangéliumának lelkes hirdetőivé váljunk. Ámen.

 

Vincés imádság

 

            Uram, add, hogy minden ember jó barátjának tekintsen,

add, hogy bizalmamat odaajándékozhassam a szenvedőknek és siránkozóknak,

azoknak, akik messze vannak tőled, és a fényt keresik,

azoknak, akik nem képesek az első lépés megtételére,

azoknak, akik önbizalomhiánnyal küzdenek.

Uram, segíts, hogy senki mellett se menjek el közömbösen, megkeményített szívvel és gyorsított léptekkel.

Uram, add, hogy azonnal tudatosítsam, ki áll mellettem, ki a bánatos és tanácstalan, ki a fájdalmát palástoló szenvedő, ki az elhagyott.

Uram, ajándékozz meg szíveket megnyitó gyengédséggel, szabadíts meg az önteltségtől, hogy szolgálhassak neked, hogy szerethesselek, hogy hallgathassalak mindenkiben, akivel neked köszönhetően találkozom. Ámen.

 

Könyörgés irgalmasságért

(Páli Szt. Vince imája)

 

Uram, teljes szívemből irgalmasságodért könyörgök hozzád.

Légy irgalmas hozzám, amikor képtelen vagyok számtalan kegyelmed felhasználására.

Légy irgalmas hozzám, amikor könnyelműen olyat teszek, ami nem azonos akaratoddal.

Légy irgalmas hozzám, amikor szórakozottságom miatt nem kellő tisztelettel veszek részt szent titkaid ünneplésében.

Uram, ne tartsd számon vétkeimet.

Felejtsd el mindazokat a napokat, amikor hálátlan voltam.

Kegyelmeddel mindenkor segíts meg engem.

Taníts meg felhasználni jótéteményeidet.

Tekints el méltatlan voltomtól.

Rejts el Fiad sebeibe.

Uram, Istenem és Atyám, légy irgalmas hozzám.

 

Imádság jótevőinkért

 

            Uram, hálát adunk neked barátainkért és jótevőinkért, akik adományaikkal és személyes szolgálatukkal segítik műveinket. Jutalmazd meg őket és családjukat jóságukért és felebarátaik iránt tanúsított segítőkészségükért. Óvd meg őket a csapásoktól és ínségtől. Mutasd meg nekik szeretetedet ma és az örökkévalóságban. Ámen.

 

Imádság a várakozó szegényekért

 

Ó, Istenünk, szenvedők és szegények nagylelkű menedéke, hallgasd meg imánkat, melyben a szenvedőkért könyörgünk.

Adj békességet és nyújts vigaszt a betegeknek, a megsebzetteknek, az öregeknek és a haldoklóknak.

Adj nekik és ápolóiknak bölcsességet, türelmet, tapintatot és együttérzést.

Töltsd el szívüket vigasztaló gondolatokkal, világot gyújtó szavakkal és örömet hozó szeretettel.

Olyan rémült és lázadó szívekért imádkozunk, melyet kísértések sebzettek, vágyak kínoztak, s az emberi gonoszság bántott és erőszakolt meg.

Add meg nekünk, Urunk, a szeretet, a megértés és az áldozat Lelkét, hogy valóban segíteni tudjunk azoknak a szenvedőknek, akikkel találkozunk.

Segíts, hogy válaszolni tudjunk kéréseikre, hiszen ezt kéred tőlünk. Ámen.

 

Perboyre Szt. János Gábor imája

 

Isteni Megváltóm, add, hogy végtelen hatalmad és irgalmad által hozzád váljak hasonlóvá.

Add, hogy kezem Jézus keze legyen, hogy nyelvem Jézus nyelve legyen.

Add, hogy minden érzékszervem és a testem csak a te dicsőségedet szolgálják.

Mindenekelőtt azonban változtasd át lelkemet és tulajdonságait: emlékezetemet, műveltségemet, szívemet, hogy Jézus emlékezete, műveltsége és szíve legyen.

Hogy cselekedeteim és érzelmeim  a te cselekedeteidhez és érzelmeidhez legyenek hasonlók.

Add, hogy azt, amit az Atya rólad mondott – „Ma nemzettelek téged” –, rólam is elmondhasd, és hogy Mennyei Atyádhoz hasonlóan hozzátehesd: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.”

A Vincés Család litániája

 

Uram, irgalmazz.                                                       Uram, irgalmazz.

Krisztus, kegyelmezz.                                               Krisztus, kegyelmezz.

Uram, irgalmazz.                                                       Uram, irgalmazz.

 

Szűz Mária, Jézus anyja,                                                                   könyörögj érettünk.

Szűz Mária, Egyházunknak anyja,

Szent József, szent Egyházunk oltalmazója,

Minden szentek, akik szeretettel szolgáltátok a szegényeket,

Szent Péter és Szent Pál,

Szent apostolok és lelkipásztorok,

Szent vértanúk és hitvallók,

Az evangélium minden szent követője,

 

Páli Szent Vince,

De Marillac Szent Lujza,

De Jacobis Szent Jusztin,

Perboyre Szent János Gábor,

Regis Clet Szent Ferenc,

Szent Seton Erzsébet Anna,

Thouret Szent Johanna Antida,

Labouré Szent Katalin,

Szent Augustín Pietrantoni,

Szent Gianna Berretta Molla,

Boldog Vaillot Mária Anna,

Boldog Baumgarten Odilia,

Fontaine Boldog Mária Magdolna,

Lanel Boldog Mária Franciska,

Fantou Boldog Teréz Magdolna,

Gérard Boldog Johanna,

Durando Boldog Márk Antal,

Boldog Ghébré Mihály,

Rogue Boldog Peter Renatusz,

François Boldog Lajos József,

Gruyer Boldog János Henrik,

Boldog Ozanam Frigyes,

Boldog Frassati Péter György,

Boldog Contardo Ferrini,

Boldog Zefyrino Jimenez Malla,

Rendu Boldog Rozália,

A Vincés Család valamennyi szentje és boldogja,

 

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk.

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket.

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk.

 

Könyörögjünk.

Mindenható Istenünk, jóságod lelki közösségünkben az előttünk élt testvérek és nővérek életszentségében nyilvánul meg. Add, hogy kedvenceidet, a szegényeket szeretettel szolgáljuk életünkben, s így egykor majd csatlakozhassunk hozzájuk, Urunkkal és testvérünkkel, Jézus Krisztussal, valamint minden testvérünkkel és nővérünkkel egységben. Ámen.

 

 1. Különleges alkalmakra

 

LÉLEKHÍVÁS KÜLÖNBÖZŐ ÖSSZEJÖVETELEK ALKALMÁVAL

 

            Itt vagyunk, Szentlélek Úristen. Bűneink mértéke ugyan visszavet minket, mégis összegyűltünk a te nevedben.

            Jöjj el, maradj velünk és járd át a szívünket.

            Taníts meg, mit kell tennünk, vezesd lépteinket, és mutasd meg, milyenek legyünk, hogy segítségeddel mindenben elnyerjük tetszésedet.

            Te magad adj irányt szándékainknak, s valósítsd meg őket, hiszen az Atyával és a Fiúval együtt a te nevedet illeti minden dicsőség.

            Ne hagyd, hogy elpártoljunk az igazságosságtól, hiszen te a becsületességet szereted. Tudatlanságunk miatt ne tévelyedjünk el, ne tántorítsanak el mások kegyei vagy ajándékai. Kegyelmed igazi ajándékával vonj magadhoz minket, hogy egyek legyünk benned, s az igazság útjáról semmiképp se térjünk le.

            Mi pedig, kik most nevedben összejöttünk, a kellő tisztelet megtartásával mindenben az igazsághoz tartsuk magunkat, hogy véleményünk itt a földi életben se térjen el semmiben véleményedtől, s jótetteinkért az örökkévalóságban nyerjünk jutalmat.

Ámen.

 

LELKIGYAKORLATOK ZÁRÁSAKOR MONDHATÓ IMÁK

 

 • Te Deum
 • Közbenjáró ima: „Mindenható Istenünk, aki Szent Vince által az Anyaszentegyházban új családot gyűjtöttél össze a szegények üdvösségére és a papság nevelésére, alázattal kérünk, hogy lelkiségén felbuzdulva szeressük, amit ő szeretett, s megvalósítsuk, amire tanított. Krisztus, a mi Urunk által.” Ámen.
 • Ima a szentatya szándékára: Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség, Hiszekegy.
 • Pápai áldás kereszttel.
 • Pápai himnusz.

 

A Boldogságos Szűz Csodásérme

 

A Szentséges Szűz iránt tiszteletünk és odaadásunk kifejezése:

            Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, a mai napon valamennyien különös oltalmad alá helyezzük magunkat, te vagy pátrónánk, közbenjárónk és édesanyánk.

            Ünnepélyes ígéretet teszünk, hogy ettől kezdve csak a tieid akarunk lenni, téged akarunk követni, a te erényeidhez, főként angyali bizonyosságodhoz, mély alázatodhoz, tökéletes engedelmességedhez és példátlan szeretetedhez akarunk hasonlóvá válni. E mellett köteleződünk el oltárod és a mennyei seregek színe előtt.

            Szerető Anyánk, esdekeld ki számunkra a kegyelmet, hogy elhatározásunkhoz halálunkig hűek maradjunk, s ennek érdemeként az örökkévalóságban gyermekeid lehessünk. Ámen.

 

Az érmek megáldásának menete:

 

 1. Az Úr a mi segítségünk.
 2. Aki az eget és a földet alkotta.
 3. Uram, hallgasd meg könyörgésemet.
 4. És az én kiáltásom jusson eléd.
 5. Az Úr legyen veletek.
 6. És a te lelkeddel.

 

Könyörögjünk:

            Istenünk, aki a Boldogságos Szüzet öröktől fogva kiválasztottad és istenanyaságára való tekintettel a bűn minden szennyétől megóvtad, áldd meg + és szenteld meg + ezeket az érmeket, hogy szolgáid, akik a Szűzanya iránti gyermeki szeretetük jeleként ezeket viselni fogják, rá tekintve méltóképpen tiszteljék a Boldogságos Szűz Szeplőtelen Fogantatását, és elnyerjék nálad hathatós közbenjárását. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

(Az érmek átadása.)

 

 

 

 

 

A teljes, énekekkel és kottákkal ellátott Vincés imakönyv megtalálható és adomány ellenében elvihető a budapesti és piliscsabai rendházainkban.