fejléc

Hogyan kerültek a lazaristák először Magyarországra?

Migazzi bécsi érsek Mária Terézia császárnő idejében, 1762-ben meghívta a lazaristákat Lengyelországból, hogy a bécsi, nagyszombati és a váci szeminárium vezetését vegyék át. A lazaristák németországi eredményes munkássága buzdította erre. A lengyel tartomány elöljárója három rendtársat választott ki, hogy vegyék át a bécsi, nagyszombati és a váci szeminárium vezetését. A három lengyel lazarista neve: Koczáni Tylian, Hussarzewski Tamás és Churchocki Béla, aki 1775.május 7-én Varsóban halt meg.

Vácra Churchocki Béla került, ahol megszervezte a szemináriumot és nagy alázatával, kedves modorával hamar megszerettette magát, mindenkit megnyert szeretetével és kedvességével. Megbízatása lejártával elöljárója visszahívta Lengyelországba. A lengyel rendtársak Magyorországon négy-öt évig dolgoztak. De miért történt a visszahívás?

A történelem ebben leli magyarázatát:

Mária Terézia császárnő házi orvosa Gerhard van Swieten volt, aki janzenista tanokat vallott. Vele különbözött össze Migazzi bíboros, akihez nemcsak a bécsi egyházmegye, de a váci is tartozott. Ausztriában az abszolutista államhatalom be akarta csempészni a szemináriumokba az új tévtanokat, a felvilágosodott teológiát, amelyet Migazzi bíboros nem fogadott el és a lengyel lazaristák is a bíboros mellé álltak. Így a lengyel elöljáró is hazahívta őket és megszűnt a munkájuk Magyarországon.

Az osztrák-magyar tartomány megalakulása

Az osztrák-magyar monarchiában 1851-ben indult el a lazaristák munkája. Slomsěk Lavant püspök alapította meg a Cilli házat Szlovéniában, és három egyházmegyés papját Párizsba küldte a noviciátusba. Ennek a három papnak a neve: Klaischer János, Horváth Jakab és Zohár Antal.

Slomsěk püspök a kultuszminiszterrel elintézte a hivatalos ügyeket és 1853. február 2-án megtörtént Cilliben az alapkőletétel. 1857. február 7-én két újabb steier pap lépett be: Desler Márton és Premoschm József, akik miután Párizsban elvégezték a noviciátust, Cillibe jöttek. Így Hirl Konrád, aki házfönök volt, haza térhetett Kölnbe.

Etienne generális atya pedig Klaischer Jánost kinevezte az osztrák irgalmas nővérek igazgatójává.

Így indult el az osztrák-magyar monarchiában a lazaristák munkája.

Mivel az osztrák-magyar tartományban egyre több egyházmegyés pap lépett be, köztük sok magyar pap is, felmerült a kérés: az ausztriai alapításokkal párhuzamosan Magyarországon is kellene házakat alapítani, főként azért, mert a magyar püspökök is igényelték a misszióspapok munkáját. Ez bizonyos feszültséget okozott a rendtagok között. Ezeket  XIII. Leó pápa közbenjárása oldotta fel.

Amikor 1853-ban Budapesten a Szent István kórházban letelepedtek az irgalmas nővérek, Scitowsky hercegprímás misézett és az ünnepség végén Nogáll János, a központi szeminárium igazgatója felszólította növendékeit, kérjék Istentől a kegyelmet, adja meg nekik a misszióspapi hivatást, hisz a misszióspapok kötelesek az irgalmas nővérek lelkivezetését is vállalni. Nogáll igazgató úr szavainak meglett a hatása, mert több világi pap is jelentkezett.

Csak néhány nevet említsünk: Medits Nándor, Ollé Lajos, Ürge Ignác, aki később Kínába ment misszióba, Kajdy János, Riesner Fidelis, Lemák János, Galambos Kálmán, Honheizer Gusztáv.

Ez volt Nogáll János kanonok – később nagyváradi püspök – buzdításának az eredménye. Hiszen 1899-ben már 46 magyar lazarista dolgozott az osztrák-magyar tartományban.

Végre nagy harcok után és XIII. Leó pápa közbenjárására a magyar főpapok kívánsága is teljesült, mert József királyi herceg felajánlotta piliscsabai kastélyát a misszióspapoknak, hogy letelepedjenek Magyarországon. A grázi tartományfőnök elfogadta az ajánlatot és megkötötték a szerződést, hány papnak és hány testvérnek biztosít a királyi herceg ellátást. Átalakította a kastélyt a rendtársak számára és egy kis gótikus kápolnát is emelt melléje azzal a meghagyással, hogy a misszióspapok kötelesek a német ajkú hívek lelki gondozását is vállalni.

A piliscsabai missziós háznak Galambos Kálmán lett a főnöke.

Folytatásképpen elkezdődött Budapesten a Gát utcában is egy rendház építése 1903-ban, egy nagyváradi kanonok anyagi támogatásával. Aztán 1910-ben Budapesten, a Ménesi úti ház épült fel Medits Nándor vezetésével, aki a ház főnöke lett. Így Magyarországon már három háza volt az osztrák-magyar tartománynak. A jelenleg a tartomány központi házának részét képező nyilvános kápolna ólomüveg ablakain még látható az adományozók neve és az elkészítés éve, ez utóbbi 1908 volt.

Sőt, 1912-ben a Ménesi úton felépült az apostoli iskola is a növendékek számára. 1918-ban, az első világháború végén, már a grázi vizitátor (tartományfőnök) engedélyezte a magyarok számára a noviciátust. A magyar tartomány 1919-ben Vice Provincia lett Áronffy Ferenc vicevizitátor vezetésével.

Az önálló magyar tartomány

1926-ban már annyira felfejlődött a jelentkezők száma Magyarországon, hogy a Generális atya engedélyével megalakulhatott az önálló magyar tartomány, melynek központja Budapesten, a Ménesi úti ház lett.

A belső szeminárium igazgatója Tutz György lett, akinek már voltak tapasztalatai Grázból, hisz ott is gyakorolta ezt a hivatalt és kedvességével, finomságával mindenkit megnyert.

A magyar tartomány vizitátora Áronffy Ferenc lett, aki 1927-ben a tartományi tanács hozzájárulásával Piliscsabán megalapította a teológiát, hogy növedékeinknek ne kelljen idegen helyen végezni a főiskolai tanulmányaikat, hanem otthon, vincés légkörben.

Mivel a piliscsabai ház kicsinek bizonyult a noviciátus és a teológia befogadására, 1930-ban megvásárolták Szobon a Luczenbacher kastélyt, a teológia számára. Ez egy szerencsés intézkedés volt, mert a Duna-parti kastély és a Dunakanyar nemcsak lelkileg, de egészségileg is alkalmas a fiatalság nevelésére.

Magyar földön nagyon szépen virágzásnak indult a vincés élet. Ennek gyümölcse volt, hogy 1938-ban az Eukarisztikus-kongresszus évében tizenegy ifjú lazaristát szentelt fel Angelo Rotta nuncius a nővérek Ménesi úti kápolnájában.

Így érthető, hogy egymás után nyíltak meg a házak, mert a fiatalság nagy lendülettel látott munkához.

1935-ben megnyílt a lehetőség további feladatok teljesítésére. Pásztoriban nyílt egy ház missziók tartására és ifjúság nevelésére. Rábaközben nagyszerű lehetőség nyílt egy vallási központ létesítésére az ifjúság számára lelkigyakorlatok tartásával (Kalász).

1940-ben Csepel-Királyerdő-Szabótelep. Itt csak egy bérházat sikerült szerezni őt fiatal lazarista számára, akik általában hitoktatással foglalkoztak és a szegény munkás nép gondozásával. A kommunisták ezt a házat szüntették meg legelőször.

Ez a munka folytatódott 1943 nyarán is szép eredménnyel Nagyváradon, csak az oroszok jövetele szüntette meg. Kolozsvárról Dávid atya volt az irányítója.

Az orosz csapatok bejövetelével megrendült minden. Igyekeztek újrakezdeni a rendtársak, de a kommunista rendszer felfordított mindent az orosz szuronyok védelme alatt. Oda fejlődött a dolog, hogy az állam mindent elvett, ami a szerzetesi nevelést elősegítette volna. A házakat államosította, így az utánpótlást nem lehetett biztosítani. A házakat elvették, a szerzeteseket internálták és mindenki arra ment, amerre tudott, hogy megélhetését biztosítsa.

Azok szerencsések voltak, akiket az egyházmegyék átvettek, de ők sem voltak biztonságban, mert az állam bármilyen kis hibát látott, vagy akart látni, menesztette az illetőt az egyházi “állásból”.

1950. szeptember 7-én az állam a magyar püspökökkel megegyezve feloszlatta a magyar szerzetességet, feloszlatta az internáló táborokat és csak néhány intézményt hagyott az egyház kezében.

Ezekről csak a Mindszenty és a Grösz per tudott valami értelmeset mondani. Hogy mi történt az Andrássy úti börtönben és más börtönökben, azt mély titok fedi, ami talán sose kerül felszínre, mert már régen a földben pihennek azok, akik tanúskodni tudnának.

Még csak annyit: a feloszlatáskor a magyar tartománynak 82 tagja volt.

Külmissziókban voltak: Tóth József (Kína, Fülöp-szigetek, Algír), Ruzsik Vilmos (Kolumbia, Párizs), Kuti Imre (Kolumbia, Honduras, Barcelona), Nagy Gusztáv (Kína, Egyesült Államok), Csorba Sándor (Kína).

Tóth István CM atya gyűjtése nyomán

A Magyar Tartomány jelene

1990-ben a Misszióstársaság visszakapta működési engedélyét, és három rendházat Budapesten, Piliscsabán és Szobon.

A Misszióstársaság Magyarországi Tartományának célja, hogy mind jobban megerősödjék a keresztény szeretet és a missziós lelkület a tagjaiban és az intézményeiben egyaránt, hogy ezáltal is teljesítse a Páli Szent Vince által megálmodott küldetést. Ennek megjelenítése és véghezvitele nem egyszerű feladat. Lelki, szellemi és anyagi erőfeszítést kíván, de a lazaristák bíznak Isten segítségében, és remélik, hogy mindez valóra válhat.

A Misszióstársaság Magyar Tartományának jelenlegi előljárója: Barta Szabolcs CM

Budapest

Budapesten, a Ménesi úton lévő rendház Szent Gellértről nevezett nyilvános kápolnával a Magyar Tartomány központja és egyben szemináriuma.

A Budapesti Központi ház házfőnöke: Barta Szabolcs CM

Piliscsaba

Időrendi sorrendben az első magyar missziós házat a lazaristák Piliscsabán hozták létre 1898-ban. Az épületet József főherceg adományozta a rendnek. Ebben a házban működött a rend noviciátusa, majd 1927-től a teológiai főiskolája.

1930-tól a rend feloszlatásáig a lazarista atyák vezették a piliscsabai egyházközséget is.

A rendház visszaszerzése után a lazarista atyák az épületekben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem számára kollégiumot alakítottak ki melynek egyik épülete az egyetem területén belül található Marillac Szent Lujza ház néven, másik pedig nem messze az egyetemtől, a fő út mellett Szent Vince kollégium néven. A kollégiumhoz tartozik a Csodásérmű Boldogasszonyról nevezett kápolna is. Ez utóbbi épületegyüttes volt az eredeti rendház.

A Piliscsabai ház házfőnöke: Michał Lipinsky CM

Szob

1931-ben a lazarista atyák megvásárolták Szobon a Luczenbacher kastélyt, hogy ott a rend teológusait képezzék. Ez az 1950-es feloszlatásig működött. A kastélyhoz kertészet is tartozott, ahol az atyák és a testvérek dolgoztak.

1993-ban a kastély visszakerült a Lazaristák tulajdonába, és itt alapították meg a Szent László Gimnáziumot. A gimnázium mellett kollégiumot is létesítettek, hogy a diákok ne csak a szükséges tudásra tegyenek szert, hanem a krisztusi értékrendre is neveljék őket.

Nagyvárad

2016 augusztusától a magyar lazaristák közös elhatározás és döntés alapján, 19 év távollét után visszatértek a nagyváradi Csodásérmű Boldogasszonyról nevezett Katalin Telepi Templomba és a plébániára. Itt teljes körű plébániai szolgálatot látnak el a városban már jelenlévő vincés Irgalmas nővérekkel és a püspökséggel együttműködve, bekapcsolódva az egyházmegyei szolgálatba is.

A szegények szolgálatát pedig mindennél előbbre valónak kell tartanunk, és késlekedés nélkül kell teljesítenünk. Tehát, ha még imádság idején is orvosságot vagy segítséget kell adni valamelyik rászorulónak, nyugodt lélekkel menjetek el hozzá, és szolgálatotokat úgy ajánljátok Istennek, mintha imádkoztatok volna. Nem bántjuk meg Istent, ha éppen Isten miatt hagyjuk abba az imádását azért, hogy ilyen szolgálatokat teljesítsünk.”

Páli Szent Vince